ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Εφαρμογής
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα
Εισηγήσεις
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis
Βάσεις δεδομένων
Ιστοσελίδες
Φιλολογικά Αν. Αττικής
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


Γεφυρώνοντας χάσματα διδασκαλίας ανάμεσα στο «άγνωστο» και στο «γνωστό» αρχαιοελληνικό κείμενο.

Λάμπρος Πόλκας

Το διδακτικό αυτό σενάριο συντάχθηκε ως παραδειγματικό στο πλαίσιο Έργου του ΚΕΓ τον Ιούλιο του 2012. Με παράδειγμα το αδίδακτο κείμενο του Λυσία, Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία, § 1-2 [από 1-5], υποδεικνύονται τρόποι με βάση τους οποίους το «άγνωστο» αρχαιοελληνικό κείμενο μπορεί να αποκτήσει ουσιαστικό νόημα στο σχολείο, αν στηριχθεί σε ερμηνευτικές, διαλογικές, διερευνητικές και συνεργατικές προσεγγίσεις και στρατηγικές αρχαιομάθειας με τη διαμεσολαβημένη υποστήριξη των ΤΠΕ.

Σε μια τέτοια διδακτική προοπτική η μορφή-γλώσσα, αν και βρίσκεται στο επίκεντρο της διδασκαλίας, τρέπεται από σκοπό σε όχημα κατανόησης του αρχαιοελληνικού μικροκειμένου, ενταγμένου στο ειδικότερο συγκείμενο και το συγκεκριμένο κειμενικό του είδος. 

 

 


Ειδικότερα, στο διδακτικό αυτό σενάριο οι μαθήτριες / ές:

  • εμπλέκονται ενεργητικά σε, συγχρονικές και διαχρονικές, όψεις αρχαιογνωσίας και αρχαιογλωσσίας, ενόψει της νεογνωσίας τους·
  • αναγνωρίζουν, ερμηνεύουν, μετασχηματίζουν και κρίνουν δομές, μικροσκοπικές και μακροσκοπικές, του αρχαιοελληνικού ρητορικού λόγου ως προς τη σκόπευση και τη γενικότερη επικοινωνιακή του λειτουργία·
  • συνεργάζονται στην επίλυση κειμενικών προβλημάτων επιλέγοντας τους κατάλληλους πόρους από το διαδίκτυο·
  • αναστοχάζονται για τα επίπεδα ταξινόμησης και ιεράρχησης των μερών και όρων του αρχαιοελληνικού ρητορικού λόγου, συνδέοντας την αρχαία με τη νεοελληνική γλώσσα (και αντίστροφα), και, τέλος,
  • συνδιαμορφώνουν με τον εκπαιδευτικό ψηφιακά δοκίμια, μετέχοντας σε συγγραφικές πρακτικές.

Πρόσβαση στο κείμενο του διδακτικού σεναρίου, με κλικ στον επόμενο έντιτλο σύνδεσμο:

Γεφυρώνοντας χάσματα διδασκαλίας ανάμεσα στο "γνωστό" και στο "άγνωστο" αρχαιοελληνικό κείμενο.