ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Κείμενα σε τόμους
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Εργογραφία
Βιβλία-μελέτες
Κείμενα σε τόμους
¶ρθρα σε περιοδικά
Δημοσιεύσεις
Εφαρμογής
Θεωρητικά
η-βιβλία
Μεταφραστικά
Εισηγήσεις
Συνέδρια
Ημερίδες
Σεμινάρια
Web 2.0
Ιστολόγια
Wikis σχολικά
Wikis ΚΣΕ
Zotero
Flickr
Scoopit
Ιστοσελίδες
Φιλοσοφικός λόγος
1ο Πειραματικό
Διάφορα
Παρουσιάσεις
Τεχνολογικά ΠαΠει

 


Κατάλογος κειμένων σε τόμους και Πρακτικά

Λάμπρος Πόλκας

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται, σε καταλογική μορφή, η προσωπική μου εργογραφία (έντυπη και ψηφιακή), με κείμενα που έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς σε τόμους και Πρακτικά συνεδρίων ή σεμιναρίων. Κάποια κείμενα περιλαμβάνονται σε ενότητες της παρούσας ιστοσελίδας.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

  • 1998. «O ύπνος στα ομηρικά έπη: Γενικές παρατηρήσεις στην τυπολογία και λειτουργία του». Στον τόμο Oμηρικά. Aπό τα Πρακτικά του H΄ Συνεδρίου για την Oδύσσεια (1-5 Σεπτεμβρίου 1996). Iθάκη: «Kέντρο Oδυσσειακών Σπουδών», σσ. 77-88.
  • 2001. «H διδασκαλία του μαθήματος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στο γυμνάσιο και το λύκειο». Στον τόμο A.-Φ. Xριστίδης, κ.ά. (επιμ.), Eγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: «Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας», σσ. 234-238.
  • 2012. «Σύγκριση κειμένου με τις ψηφιακές του εικόνες». Στα Πρακτικά (σε ψηφιακό δίσκο): 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος 6, 7, 8 Μαΐου, 2012.
  • 2015. «η-συντονισμός στη διαδικτυακή κοινότητα των αρχαίων ελληνικών» (με τον Κ. Τουλούμη & Αν. Μάτο). Στον τόμο Δ. Κουτσογιάννης – Αν. Μάτος (επιμ.), Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ. 125- 135 [ISBN: 978-960-87140-8-3] (ηλεκτρονικό αρχείο έντυπης έκδοσης).
  • 2017. «Ευρήματα από την Αξιολόγηση Διδακτικών Σεναρίων με τις ΤΠΕ στο Μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών». Επικείμενη δημοσίευση στα Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη. Σύρος, 28-30 Απριλίου 2017.