ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
www.epea.gr - Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Κλασικά » Αρθρογραφία ξένη
Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.
 
Σχετικά με το epea.gr
Σύσταση
Επικοινωνία
Προσωπικά
Εργασίες ΠαΠει
Εισηγήσεις
ΚΕΓ
ΠΑΚΕ
Ψηφιακά Γράμματα
Κλασικά
Ανθρωπιστικά
Παιδεία
Κλασικές Σπουδές
Νεοελληνικές Σπουδές
Εκπαίδευση
Γραμματεία
Γλώσσα
Μετάφραση
Ενδογλωσσική
Διαγλωσσική
Web 2.0
Ιστολόγια

 


Αρθρογραφία (ξένη)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνδέσεις (ταξινομημένες κατά χρονολογική σειρά) σε ξενόγλωσσα άρθα από το διαδίκτυο  ερευνητών και εκπαιδευτικών, που εστιάζουν στην έρευνα και τη διδασκαλία των κλασικών σπουδών με τους υπολογιστές.

Δεν περιλαμβάνονται, προς το παρόν, στην ενότητα αυτή κείμενα σχετικά με τον "Περσέα" (από το 1987 μέχρι σήμερα), τα οποία έχουν συνταχθεί κατά καιρούς είτε από τον διευθύνοντα το πρόγραμμα (καθηγ. Gregory Crane) είτε από τους εκάστοτε, εσωτερικούς και εξωτερικούς, συνεργάτες του. Για την πρόσβαση στις δημοσιεύσεις αυτές κάντε κλικ εδώ.

 


 Elton Barker, Stefan Bouzarovski, Chris Pelling, and Leif Isaksen
2010. Mapping an Ancient Historian in a Digital Age: The Herodotus Encoded Page -Text Image Archive (HESTIA)
 Leeds International Classical Studies, 9(1)
Περιγραφή

Συστήνεται το διαδικτυακό πρόγραμμα HESTIA, το οποίο, ως προϊόν συνεργασίας ερευνητών από τους κλάδους των κλασικών σπουδών, της γεωγραφίας και της υπολογιστικής αρχαιολογίας, αναπαριστάνει τοποθεσίες του ηλεκτρονικού κειμένου των Ιστοριών του Ηροδότου σε ηλεκτρονικό χάρτη.


Chris Blackwell, and Thomas R. Martin
2009. Technology, Collaboration, and Undergraduate Research
Digital Humanities Quarterly, 3(1)
Περιγραφή

Υποδεικνύεται (με παραδείγματα) η μεταφορά  μεθόδων και πρακτικών των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών στο δευτεροβάθμιο επίπεδο της διδασκαλίας.


Angelos Barmpoutis, Eleni Bozia, and Robert Wagman
2009. A Novel Framework for 3D Reconstruction and Analysis of Ancient Inscriptions
Journal of Machine Visions and Applications, 138 (υπό δημ.)
Περιγραφή

Με παραδείγματα από πέντε αρχαιοελληνικές επιγραφές συστήνεται ηλεκτρονικό πρόγραμμα αναπαράστασης των γραφών.


Dimitrios Vlachopoulos, and P. Gómez Cardó
2009. b-learning in Classics: A Pilot online Course for the Study of the Ancient Greek
Στο A. Méndez-Vilas, κ.ά. (επιμ.), Research, Reflections, and Innovations in Integrating ICT in Education, 272-277. FORMATEX: Badajoz, Ισπανία
Περιγραφή

Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός μαθήματος online της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πανεπιστήμιο της Ισπανίας. Η θετική ανταπόκριση στα δεδομένα και ζητούμενα του μαθήματος έπεισε τους εισηγητές ότι οι σπουδαστές επιθυμούν τις καινοτομικές μεθόδους διδασκαλίας και διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία για να ανταποκριθούν σε πειραματικές διδασκαλίες με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.


Frederico Boschetti
2009. Digital Aeschylos: Breath and Depth Issues in Digital Libraries
Στο Raffaella Bernardi, κ.ά. (επιμ.), Proceedings of the Workshop on Advanced Technologies for Digital Libraries, 8th September, Trento. Bozen: University Press of Bozen Bolzano 
Περιγραφή

Συστήνεται ηλεκτρονικό πρόγραμμα που παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες πηγές για το έργο του Αισχύλου.


Dimitrios Vlachopoulos

2009. Introducing Online Teaching in the Humanities.
DIGITHUM, 11
Περιγραφή

Συγκρίνονται οι αντιλήψεις ακαδημαϊκών δασκάλων όσον αφορά τη διδακτική των κλασικών γλωσσών σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, ΗΠΑ).


Donna Kurtz

2009. From Apparatus of Scholarship to Web Resource. The Beazley Archive 1970-2008

Archeologia e Calcolatori, 20: 37-46

Από Πρακτικά συνεδρίου: Paola Moscati (επιμ.), La nascita dell’ informatica archeologica. Atti del Convegno Internazionale (Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 24 ottobre 2008)
Περιγραφή

Εξηγούνται τα διαδοχικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, προκειμένου να μετατραπεί ένα προσωπικό αρχείο (συνταγμένο με βάση τις εντολές της παραδοσιακής έρευνας των αρχών του 19ου αιώνα), σε σύγχρονο διαδικτυακό πυλώνα, ελεύθερο στο κοινό.


 Andrew Reinhard

2009. A How-to Using Skype, Podcasts, Web 2.0., and Virtual Worlds for Latin (CCA Handout)

2009. A How-to Using Skype, Podcasts, Web 2.0., and Virtual Worls (CCA Guide)

Colorado Classics Association Fall Meeting

Περιγραφή

Επιδεικνύονται, με εικόνες, τρόποι λειτουργίας ηλεκτρονικών προγραμμάτων στη διδασκαλία των Λατινικών, που προσφέρουν, κατά τον συγγραφέα, γνώση και τέρψη.


Andrew Reinhard
2009. Social Networking. A How-to Guide
Teaching Classical Languages, I(1): 4-29
Περιγραφή

Υποδεικνύονται τρόποι αξιοποίησης των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων κοινωνικής δικτύωσης στη διδασκαλία των κλασικών γλωσσών, κυρίως των λατινικών.


Georgia L. Irby-Massie
2009. "That ain't workin"; That's the Way you Do it". Teaching Greek through Popular Music
Teaching Classical Langages, I(1): 30-66
Περιγραφή

Παρουσιάζεται μια, κάπως ανορθόδοξη, μέθοδος μάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου, της γραμματικής και του συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, μέσω της μετάφρασης/παράφρασης τραγουδιών της σύγχρονης pop/rock σκηνής.


Peter Bauer, Szolt Hernath, Zoltan Horvath, κ.ά.
2008. HypereiDoc: An XML Based Framework Supporting Cooperative Editions
Στο Advances in Datases and Information Systems. Lecture Notes in Computer Science, ch. 3, vol. 5207, 14-29
Περιγραφή

Παρουσιάζεται πολυστρωματικό και συνεργατικό πρόγραμμα επεξεργασίας επιγραφών, παπύρων και άλλων κειμένων, που φιλοξενούνται σε σύγχρονες κριτικές εκδόσεις.


Gabriel Bodard, and Simon Mahony

2008. "Though much is taken, much abides": Recovering Antiquity Through Innovative Digital Methodologies. Introduction.
Digital Medievalist, 4
Περιγραφή

Επισκοπούνται ηλεκτρονικές εφαρμογές από τον χώρο κυρίως της κλασικής φιλολογίας (ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, γλώσσες σημείωσης, βάσεις δεδομένων, τεχνικές οπτικοποίησης, κ.ά.).


Gabriel Bodard
2008. The Inscriptions of Aphrodisias as Electronic Publication. A User's Perspective and a Proposed Paradigm
Digital Medievalist, 4
Περιγραφή

Με ένα παράδειγμα περίπτωσης συζητώνται τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για την έρευνα και την παιδαγωγική από την ηλεκτρονική δημοσίευση ενός αρχαίου κειμένου.


Paolo Canettieri, Vittorio Loreto, Marta Rovetta, Giovanna Santini

2008. Philology and Information Theory 
Cognitive Philology, 1
Περιγραφή

Εξετάζονται οι μεθοδολογικές σχέσεις ανάμεσα στον κλάδο της παραδοσιακής κριτικής των κειμένων (ειδικότερα της στεμματικής) και στη θεωρία πληροφοριών.


Andrew Reinhard
2008. From Slate to Tablet Pc: Using New Technologies to Teach and Learn Latin and Greek
Classical Journal Forum, 4
Περιγραφή

Εξετάζονται οι σύγχρονες τάσεις στην ηλεκτρονική μάθηση και τα σχετικά, ηλεκτρονικά εργαλεία που εφαρμόζονται σήμερα στη διδακτική των Λατινικών και των Αρχαίων Ελληνικών.


Fred Sebastian, and Anthony Whitehead
2008. Its all Greek to Me. A Case for the Classics in Game Development Education
Στο Proceedings of the 2008 Conference on Future Play. Research, Play, Share. Toronto: ACM, 97-104
Περιγραφή:

Υποδεικνύεται πως η εξέλιξη της κλασικής λογοτεχνίας είναι ανάλογη με αυτή των σημερινών βιντεοπαιχνιδιών. Γι' αυτό οι κατασκευαστές της σύγχρονης ψυχαγωγίας θα πρέπει να γνωρίζουν τους κλασικούς.


David Pritchard

2008. Open Access and Cyber-Infrastructure in Classical Studies.
Literary and Linguistic Computing, 23(2): 149-162.
Περιγραφή

Συστήνεται ο διαδικτυακός τόπος Stanford-Princeton Working Papers in Classics, όπου ακαδημαϊκοί από τα δύο πανεπιστήμια δημοσιεύουν άρθρα τους (μέχρι την οριστική τους έκδοση), τα οποία είναι ελεύθερα στο κοινό. Αναλύεται η τεχνολογική υποδομή του προγράμματος και υποδεικνύονται οι ωφέλειες που έχουν μέχρι σήμερα προκύψει από το όλο εγχείρημα στην προώθηση των ψηφιακών κλασικών σπουδών.


Bob Lister

2007. Integrating ICT in the Classics Classroom 
Στο Changing Classics in Schools. Cambridge. Cambridge University Press (Αναδημοσίευση)
Περιγραφή

Καταγράφονται οι δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η υπολογιστική τεχνολογία στη διδασκαλία των αρχαιογνωστικών μαθημάτων -γεγονός που έχει αναιρέσει τα ανάμικτα αισθήματα ευφορίας και σκεπτικισμού, με τα οποία υποδέχονταν οι φιλόλογοι τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση μέχρι και τη δεκαετία του '90.


Licia Landi

2006. The Didactic Laboratory in Classics at the SSIS Veneto, Italy
The Classical Journal, 101(3): 319-327
Περιγραφή

Με αφορμή τη σύσταση ενός ιταλικού, εργαστηρίου διδασκαλίας, κατατίθενται εξαιρετικά ζητήματα κριτικής, που αναφέρονται στις σχέσεις ανάμεσα στους υπολογιστές και τη διδασκαλία των αρχαιογνωστικών μαθημάτων.


Lorna Hardwick

2005. "ONLY CONNECT?" Research, Publication, and Dissemination Using Electronic Means
Didaskalia, 6(2)
Περιγραφή

Εντοπίζονται κρίσιμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη δημοσίευση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων από την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στις κλασικές και, γενικότερα, τις ανθρωπιστικές σπουδές. Έμφαση δίνεται στη σύγχρονη πρόσληψη των αρχαίων κειμένων και εικόνων, κυρίως στην περιοχή του δράματος.


Adrian Mallon
2006. eLingua Latina: Designing a classical-language e-learning resource
Computer Assisted Language Learning, 19(4): 373-387
Περιγραφή

Κατατίθεται το σχέδιο για τη δημιουργία ενός γλωσσικού προγράμματος που θα υποστηρίζει την μάθηση, με την υποστήριξη του υπολογιστή, των Λατινικών.


Bob Lister, and Panos Seranis

2005. Access to Specialist Knowledge through ICT: A Case Study
Teacher Development, 9(1): 97-114
Περιγραφή

Εξετάζονται οι αντιδράσεις των μαθητών στη διδασκαλία ενός θέματος στο μάθημα των Λατινικών, υποστηριζόμενη από ψηφιακές πηγές, αλλά χωρίς την παρουσία κάποιου, ειδικευμένου στα Λατινικά, δασκάλου.


Franco Montanari
2005. The Aristarchus Project on line. Electronic Tools for Classical Philology
Synthesis, 12: 11-17
Περιγραφή

Παρουσιάζεται το ηλεκτρονικό πρόγραμμα Aristarchus και τα εργαλεία του. Προηγούνται εισαγωγικές παρατηρήσεις για την προοδευτική εξάπλωση των υπολογιστών στον κλάδο της κλασικής φιλολογίας και τις αναγκαστικές αλλαγές που επιφέρουν στη μελέτη των κλασικών.


Cary MacMahon
2005-06. Using and Sharing Online Resources in History, Classics, and Archaeology
The Higher Education Academy, UK (Subject Centre for HCA)
Περιγραφή

Προκειμένου να αναληφθούν δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης από τον εν λόγω οργανισμό, συντάχθηκε έρευνα στην οποία οι ερωτώμενοι απάντησαν ως προς το τί είδους ηλεκτρονικές πηγές χρησιμοποιούν και τι λογής διαδικτυακοί πόροι θα μπορούσαν να βελτιώσουν την εργασία τους.


Barbara G. McManus, and  Carl A. Rubino

2003. Classics and Internet Technology
The American Journal of Philology, 124(4): 601-608
Περιγραφή

Αναφέρονται οι καινοτομικές επιπτώσεις της διαδικτυακής τεχνολογίας στην έρευνα και τη διδασκαλία των κλασικών, και υποδεικνύονται τα σχετικά προγράμματα.


 Richard Beacham, and Hugh Denard
2003. The Pompey Project: Digital Research and Virtual Reconstruction of Rome's First Theatre
Computers and the Humanities, 37(1): 129-139
Περιγραφή

Συστήνεται η εικονική αναπαράσταση με τον υπολογιστή του θεάτρου της Πομπηίας. Επισημαίνεται η χρησιμότητα του προγράμματος για το ειδικό και μη κοινό. 


Timothy Hill

2003. HyperRote? The Role of IT in Ancient Language Teaching
Faculty of Classics, University of Cambridge (Αδημoσίευτο)
Περιγραφή

Ασκείται κριτική στις πρώιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές που αποβλέπουν στη διδακτική των κλασικών γλωσσών. Η πρόσβαση στο κείμενο αυτό, που δεν υπάρχει πλέον στο διαδίκτυο, προέρχεται από το προσωπικό μου αρχείο.


Christobal Macias Villalobos
2001. Internet y la didactica del latin
Revista de Estudios Latinos, 1: 203-236
Περιγραφή

Καταγράφονται αναλυτικά οι πηγές (έντυπες και ηλεκτρονικές) που κυκλοφορούν σχετικά με την έρευνα και τη διδασκαλία των κλασικών σπουδών με την ψηφιακή τεχνολογία.


Athanasios Sideris

2001. Mission Impossible. Mapping the Classical Web
IMEROS, 1
Περιγραφή

Παρουσιάζονται ηλεκτρονικοί δεσμοί με προγράμματα και ιστότοπους που έχουν αρχαιολογικό κυρίως ενδιαφέρον. Στο μεταξύ, οι σχετικοί δεσμοί έχουν πολλαπλασιαστεί.


Rodney J. Decker
2001 (18/11). Adapting Technology to Teach Koine Greek
Society of Biblical Literature Annual Meeting. Biblical Greek Language and Linguistics Section. Denver
Περιγραφή

Παρουσιάζoνται οι εν δυνάμει ωφέλειες αλλά και τα προβλήματα, όταν υιοθετείται η ηλεκτρονική τεχνολογία στη διδασκαλία των Ελληνικών. Ως παράδειγμα εφαρμογής χρησιμοποιείται η διδασκαλία της γλώσσας της Καινής Διαθήκης.


Martin Mueller

2000. Electronic Homer
Ariadne, 25
Περιγραφή

Εξετάζονται συγκριτικά οι επιπτώσεις "ανάγνωσης" των κλασικών κειμένων κατά τη μετάβαση από τα έντυπα στα ηλεκτρονικά μέσα, κυρίως με την αξιοποίηση εργαλείων που υπάρχουν στον "Περσέα", τον TLG και το Chicago Homer.


Lorna Hardwick

2000. Electrifying the Canon: The Impact of Computing in Classical Studies
Computers and the Humanities, 34(3): 279-295
Περιγραφή

Παρουσιάζονται τα τρέχοντα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών εφαρμογών στις κλασικές σπουδές και οι αλλαγές που έχουν προκαλέσει στην έρευνα, τη διδασκαλία και τη μάθηση.


Maria Pantelia
2000. Νοῦς into Chaos. The Creation of the Thesaurus of the Greek Language
International Journal of Lexicography, 13(1):1-13
ΠεριγραφήΠεριγράφεται το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του TLG.


Thomas Nelson Winter

1999. Roberto Busa, S.J., and the Invention of the Machine-Generated Concordance
The Classical Bulletin, 75(1): 3-20
Περιγραφή

Απολογίζονται οι φάσεις κατασκευής του Index Thomisticus - έργο που εγκαινίασε τη νέα εποχή της μηχανικής της γλώσσας στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τη φιλολογία.


Roald Skarsten

1999. Some Applications of Computers to the Study of Ancient Greek Texts: A Progress Report
Symbolae Osloenses, 66(1): 203-220
Περιγραφή

Με αφετηρία τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού προγράμματος για την έρευνα των κειμένων της ελληνιστικής περιόδου, αναλύονται οι ποσοτικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν και οι οποίες προωθούν την ιδέα χρήσης των υπολογιστών στην κλασική φιλολογία. Επισημαίνονται, ωστόσο, και οι περιορισμοί που επιβάλλει το υπολογιστικό εργαλείο.


David Grigar, and Mindi Corwin
1998. The Loom and the Weaver. Hypertext and Homer's Odyssey
Computers and Texts, 16-17
Περιγραφή

Με την αξιοποίηση ενός προγράμματος δημιουργίας υπερκειμένων (το Storyspace) διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι διάφοροι μεταφραστές αποδίδουν τους χαρακτηρισμούς της Πηνελόπης στην ομηρική Οδύσσεια.


Karen Ruhleder
1995. Reconstructing Artifacts, Reconstructing Work: From Textual Edition to On-line Databank
Science Technology, & Human Values, 20(1): 39-64
Περιγραφή

Διερευνώνται οι αλλαγές που προκύπτουν κατά τη μεταφορά της εργασίας του κλασικού φιλολόγου από τα συμβατικά στα ηλεκτρονικά μέσα.


Karen Ruhleder
1994. Rich and Lean Representations of Information for Knowledge Work. The Role of Computing Packages in the Work of Classical Scholars
ACM, 12(2): 208-230
Περιγραφή

Διερευνώνται οι ριζικές αλλαγές που προκαλεί η λειτουργία του TLG στην έρευνα των κλασικών σπουδών.


Diana Wright
1994. Classicists on the via Electronica
TAPhA, 124: 337-340
Περιγραφή

Παρουσιάζεται η διαδικτυακή, ασύγχρονη επικοινωνία ερευνητών και δασκάλων, από τον κλάδο κυρίως των κλασικών σπουδών, μέσω του CLASSICS List


Traianos Gagos
1993. Scanning the Past. A Modern Approach to Ancient Culture.
Library Hi Tech, 14(1): 11-22
Περιγραφή

Συζητείται πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Michigan, που αποβλέπει στην οπτικοποίηση (με ηλεκτρονικά μέσα) παπύρων και την παροχή σχετικών πληροφοριών για τους ερευνητές.


Jay David Bolter

1991. Computers, Hypertext, and Classical Studies
The American Journal of Philology, 112(4): 541-545
Περιγραφή

Στον βαθμό που η κλασική φιλολογία ανέκαθεν ήταν υπερκειμενική, συστήνεται το "υπερκείμενο" (με παραδείγματα από έργα της κλασικής γραμματείας) και παρουσιάζονται υπερμεσικές όψεις προγραμμάτων όπως του ΤLG και του "Περσέα".


Gordon Neal
1999. What has Athens to do with Silicon Valey? Questions about the Role of Computers in Literary Study
Computers Education, 15(1-3):111-117
Περιγραφή

Με βάση τα δεδομένα ενός ηλεκτρονικού προγράμματος διδασκαλίας στο αντικείμενο της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας επισημαίνονται 5 παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία μαθημάτων των λογοτεχνικών σπουδών.


Linda W. Helgerson

1988. CD-ROM and Scholarly Research in the Humanities
Computers and the Humanities, 22(2): 111-116
Περιγραφή

Συστήνεται ο TLG, καθώς επίσης η ώθηση που έδωσε στη δημιουργία συναφών  φιλολογικών προγραμμάτων σε CD-ROM μορφή.


Knut Kleve, and Ivar Fonnes
1981. Lacunology: On the Use of Computer Methods in Papyrology
Symbolae Osloenses, 56(1): 157-170
Περιγραφή

Προτείνεται υπολογιστική μέθοδος, με βάση την οποία μπορεί να συμπληρωθεί ένα κενό (lacuna) σε παπυρικό κείμενο. 


Gerald R. Culley
1979. Computer-Assisted Instruction and Latin. Beyond Flashcards
The Classical World, 72(7): 393-401
Περιγραφή

Συστήνεται η εφαρμογή του υπολογιστικού συστήματος PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations) στο μάθημα των Λατινικών.


Richard T. Scanlan

1976. A Computer-Assisted-Instruction Course in Vocabulary Building Through Latin and Greek Roots
Foreign Language Annals, 9(6):579-583
Περιγραφή

Η υποστήριξη της διδασκαλίας με τον υπολογιστή, κατά τον συγγραφέα, ανανεώνει τις σχολαστικές διδακτικές μεθόδους στο μάθημα των Λατινικών και βελτιώνει την επάρκεια των σπουδαστών στα Αγγλικά μέσω των Ελληνικών.


Stanley Ireland
1976. The Computer and its Role in Classical Research
Greece and Rome, 23(1): 40-54
Περιγραφή

Αποτιμάται το καθεστώς των ηλεκτρονικών, ερευνητικών κυρίως, προγραμμάτων που εκπονούνται στις κλασικές σπουδές. Επισημαίνονται οι ωφέλειες και τα ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση και τις δυνατότητες του υπολογιστή.


David W. Packard
1973. Computer-Assisted Morphological Analysis of Ancient Greek
Στο Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics, v. 2. Pisa: Assocation for Computational Linguistics, 343-355
Περιγραφή

Παρουσιάζεται ο μορφολογικός αναλυτής (MORPH), το υπολογιστικό σύστημα του οποίου έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει διαφορετικούς τύπους (λ.χ. το οίσουσι) ως μέλη της ίδιας λέξης (φέρω).


Stephen V. F. Waite
1972. Computers and Classical Literature: 1971-1972
Computers and the Humanities, 7(2): 99-104
Περιγραφή

Καταγράφονται ηλεκτρονικά προγράμματα από τον χώρο κυρίως της κλασικής φιλολογίας. O Waite (1967-79) δημοσίευσε το πρώτο newsletter στις ΗΠΑ (Calculi), σχετικό με τα νέα υπολογιστικά προγράμματα στον χώρο της κλασικής φιλολογίας.


Richard T. Scanlan
1971. Computer Assisted Instruction: Plato in Latin
Foreign Language Annals, 5(1): 84-89
Περιγραφή

Παρουσιάζεται το PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations) - πρόγραμμα υποβοήθησης της διδασκαλίας μέσω υπολογιστή στο μάθημα των Λατινικών. Καταγράφονται οι θετικές εντυπώσεις των σπουδαστών.


Stephen V. F. Waite
1971. Computers and Classical Literature: 1970-1971
Computers and the Humanities, 6(1): 31-34
Περιγραφή

Καταγράφονται τα ηλεκτρονικά προγράμματα από τον χώρο κυρίως της κλασικής φιλολογίας.


Stephen V. F. Waite

1970. Computers and the Classics
Computers and the Humanities, 5(1): 47-51
Περιγραφή

Καταγράφονται ηλεκτρονικά προγράμματα από τον χώρο κυρίως της κλασικής φιλολογίας.


Stephen V. F. Waite
1970. Computer-supplemented Latin Instruction at Darmouth College
Computers and the Humanities, 4(5): 313-314
Περιγραφή

Παρουσιάζονται 2 ηλεκτρονικά προγράμματα εξάσκησης των σπουδαστών στο μάθημα των Λατινικών.


David W. Packard
1969. Publishing Scholarly Compilations by Computer
Computers and the Humanities, 4(1): 75-80
Περιγραφή

Αναφέρονται τα προβλήματα που προκύπτουν στην έκδοση συμφραστικών πινάκων, που έχουν συντεθεί με τον υπολογιστή.